Möte med näringsdepartementet har genomförts

Martin Lindell och Jonny Ulvtorp från styrelsen har träffat representanter för näringsdepartementet. De tog upp och diskuterade de för Biodlingsföretagarnas viktiga frågor om märkning med ursprungsland på etiketter, nytt biregister och eventuella direkta/indirekta stöd för biodling i EU:s nya jordbruksprogram, CAP. Ulvtorp och Lindell hann dessutom med att lyfta frågan om oklarheter i roller när det gäller vilken myndighet som har huvudansvar för frågor om bivax.

I märkningsfrågan hade departementsföreträdarna uppfattningen att det är tillåtet att märka honung med ursprungsland istället för EU/ICKE EU och de ser inte något behov av att kräva enbart landsmärkning. Ministern sas ha målet att förenkla där det är möjligt. Man menade också precis som tidigare att man inte kan kräva medlemsland utan man får använda även EU/ICKE EU. Ulvtorp och Lindell hävdade att biodlingsföretagarna tolkar regelverket annorlunda och hänvisade också till ett brevsvar som man fått av direktoratet i Bryssel. En kopia på brevet överräcktes.

Det berättades också att den info BF har är att Italien och Grekland har infört krav på märkning med ursprungsland/länder och att Ungern är på gång. Detta tillsammans fick diskussionen att vända lite och departementsrepresentanten var mycket intresserad av att få mer info om detta om BF kunde få fram det.

Inser problematiken

Ulvtorp och Lindell fick gehör för och departementet insåg problematiken med stölder om man har ett krav på exakt lägesangivelse för bigårdar i ett register

Avseende CAP var man också öppen men förklarade att nuvarande s.k. förgröningsstöd enligt deras uppfattning gav dålig effekt för miljön och var oerhört krångligt och byråkratiskt. Departementet är därför öppet för inspel med enkla lättadministrerade "stöd" som BF tycker kan gynna biodlingen i landet.

Till sist lovade Näringsdepartementet att undersöka ansvarsfördelningen kring bivax och komma tillbaka om det.