Tre motioner om biodling på LRF:s riksförbundsstämma

Biodlarföretagarnas ordförande Jonny Ulvtorp kommer att föra föreningens talan vid riksförbundsstämman med LRF som pågår under tisdagen och onsdagen.
– Biodlingsföretagarna har enbart yttranderätt på stämman, men jag kommer att yttra mig om motionerna, säger han.
Den första handlar om att vara emot utvecklingen av GMO-bin, den andra om ett europeiskt bi-pris och den tredje om ursprungsmärkning av honung.

När Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, håller sin förbundsstämma kommer Biodlarföretagarna, BF, att vara representerade av ordföranden Jonny Ulvtorp. Stämman pågår under tisdagen och onsdagen och bland annat ska 293 sidor med motioner avhandlas. Tre av motionerna handlar om biodling eller honung, och är inlämnade i samarbete med Sveriges Biodlares Riksförbund, SBR.
Jonny Ulvtorp lovar att ta chansen att framföra BF:s åsikter.
– Problemet jag har är att BF enbart har yttranderätt på stämman. Jag kan därmed inte rösta eller föreslå några förändringar av motionssvaren, men jag kommer däremot att yttra mig över motionerna, förklarar han.

Den som lämnat in motionen skriver förslag på hur de vill att stämman ska besluta. LRF-styrelsen skriver sedan ett svar och även de föreslår hur stämman ska besluta. En motion kan få bifall (ja), avslag (nej) eller anses besvarad med det man förklarar.

Den första motionen från BF och SBR inleds med ”samspelet mellan växter och insekter (pollinatörer) har gjort det möjligt för naturen och den biologiska mångfalden att garantera andra arter en tillväxt, existens och fortlevnad.” Det nämns också att ”ofta söks snabba lösningar, ekonomiskt motiverade, utan hänsyn till miljön och andra delar av den biologiska mångfalden.” Motionen kommer till sin kärna med raderna ”Forskare har nu ”lyckats” få fram genmodifierade honungsbin (GM-bin) och menar att de kan ge dem olika egenskaper, utan hänsyn till resterande omgivning.”

Negativt för ekosystemet

Biodlingsföretagarna och SBR är överens om att ”det kommer att slå negativt mot det övriga ekosystemet om vi genmodifierar honungsbina.” Förslaget i motionen är att LRF ska aktivt engagera sig mot en utveckling av genmodifierade honungsbin med artificiella metoder, typ CRISPR/Cas9 eller liknande samt att tillsammans med Sveriges Biodlares Riksförbund och Biodlarföretagarna arbeta för att pesticidresistenta honungsbin inte utvecklas och/eller används inom någon form av odling eller biodling.

LRF skriver i sitt svar att ”styrelsen delar motionärens uppfattning att nya genetiska egenskaper ofta tas i bruk utan att en helhetsanalys gjorts.” De framför även att ”policyn anger att alla nya egenskaper hos växter, från fall till fall, oavsett förädlingsteknik, bör granskas från miljö- och hälsosynpunkt innan de odlas och används. Detta gäller även bin.” Längre ner i dokumentet fortsätter argumentationen ”Idag kan man ta fram bin som tål bekämpningsmedel som är effektiva mot till exempel varroakvalster (Varroa destructor) och andra skadegörare i kupan. Med policyn som grund anser styrelsen att dessa bin bör granskas från risk- och nyttosynpunkt oavsett om de är GMO eller inte. Om resultatet blir GM-bin ska honungen märkas som GM-honung. Sannolikt är det en mindre risk för oväntade effekter att med avel och urval ta fram bin som själva klarar att bättre sanera kupan, jämfört med när andra tekniker använts.”

”Uteslutet”

Sammanfattningsvis tycker LRF-styrelsen ”att förändra bin så att de tål växtskyddsmedel utanför kupan och att man därmed skulle kunna använda mer insektsmedel, som kan skada andra pollinerare, är enligt policyn uteslutet.” De anser att motionen ska anses vara besvarad i och med det svar de redogör för.

– Detta är en mycket viktig motion där jag kommer att yttra mig om motionens värde och det svar som LRF har givit är positivt, säger Jonny Ulvtorp.

Bifall på andra motionen

Den andra biodlingsrelaterade motionen handlar om europeiska pris och man vill att LRF ska engagera sig i att nominera kandidater. ”Inom Europasamarbetet finns en utmärkelse som delas ut av European Land Owners (ELO) samt European Agricultural Machinery (CEMA) för tredje året 2016” förklarar man i motionstexten och yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen att LRF engagerar sig för att inspirera, utveckla och nominera kandidater till European Bee Award under kommande år i båda klasserna. Svaret är att riksförbundsstyrelsen anser att det är positivt att European Land Owners (ELO) och European Agricultural Machinery (ECMA) delar ut utmärkelsen ”European Bee Award” och vill att även LRFs regionala och lokala arbete involveras för att nominera kandidater. Styrelsen föreslår stämman besluta att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att engagera sig för att inspirera, utveckla och nominera kandidater till European Bee Award under de kommande åren.

Svårt om ursprungsmärkningen

Den tredje motionen handlar om ursprungsmärkning av honung, och det verkar som om motionärerna och LRF inte helt talar samma språk. Biodlarna, både i BF och SBR framför att konsumenten inte har någon aning om var honungen kommer ifrån med märkning från EU/icke EU. Man framför också att det förekommer mycket blandad honung på marknaden. ”Livsmedelsverket har en egen nationell tolkning av märkningen, som inte stämmer med andra länder och EUs åsikter” skrivs det i motionen. Den fortsätter längre ner ”Alla biodlare, både Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och Biodlingsföretagarna (BF), kräver att ursprungsland anges för all blandad honung.” Men det handlar också om det pris som svenska biodlare får för sin honung. Den blandade honungen ”betingar idag ett pris som är hälften av svensk honung i bulk” och ”Billig importerad honung sänker priset på svensk honung.” Det viktigaste är att ”svensk honung kommer från bin som arbetat och pollinerat i Sverige.”

Driva frågan tillsammans

Förslaget till beslut är att LRF ska ”stödja märkningen av honung så att ursprungsländer anges för blandad honung med volymprocentandel och driver frågan tillsammans med Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och Biodlingsföretagarna (BF).” Men inför stämman ser det ut som om LRF-styrelsen inte helt förstår innebörden av motionen. I sitt svar skriver de att ”LRF anser att en ökad svensk honungsproduktion stämmer väl överens med den nya svenska livsmedelsstrategin” och att ”kunna märka den svenska honungen bättre är mycket viktigt eftersom den importerade honungen har en marknadsandel på cirka 50 procent i butik.” De skriver också om märkningen ”Från Sverige” som innebär att honungen måste vara 100 procent svensk för att kunna ursprungsmärkas med ”Från Sverige”.

Avslag på grund av missförstånd?

LRF föredrar att sikta mot 100 % svensk råvara och att inte komplicera marknadskommunikationen med andra system samtidigt. I och med detta har de kommit fram till att motionen bör avslås.

– Att skriva motioner så att budskapet går fram kan vara svårt. När jag läser svaret på motionen så får man den uppfattningen att LRF inte har förstått vårt yrkande fullt ut, säger Jonny Ulvtorp.
Han fortsätter:
– Det som är positivt i behandlingen av motionen är att LRF öppnar för en fortsatt dialog. Då uppfattar vi det som om att det är i detta forum som den fortsatta dialogen kan ske. Jag kommer att ställa frågan om LRF är beredda att kalla till ett möte med kort varsel.

Jonny Ulvtorp. Foto Dan Levin

Text: Elin Andersson
Foto: Dan Levin