Svenska Bin debatt: Långsiktighet krävs för att utveckla biodlarnäringen

En konkurrenskraftig biodling i Sverige kräver samordning, samarbete och långsiktighet. Det behövs satsningar på fler långsiktiga och större projekt med en tydlig inriktning och krav på en omvärldsanalys, menar föreningen Svenska Bin.

Nationella Honungsprogrammet har gett oss biodlare möjligheten att starta föreningen Svenska Bin och genom detta har många positiva förändringar kunnat uppnås sedan starten 2013. Vi har bidragit till att skapa större intresse hos konsumenter för svensk honung, bredare sortiment hos handeln och djupare kunskap hos yrkesfolk inom gastronomin. Den viktiga kopplingen mellan närodlad honung och lokal pollinering har också lyfts fram genom en rad aktiviteter.

Vi har tagit stark ställning för ursprungsmärkning av honung
Under 2018 har Svenska Bin och Biodlingsföretagarna tagit stark ställning för ursprungsmärkning av honung som kan vägleda konsumenterna. I flera artiklar har vi lyft fram värdet av vår unika geografi och växtlighet och det hantverk som leder fram till kvalitetssäkrad svensk honung, samt hur falska produkter kan förstöra förtroendet på marknaden.

Biodling är ett värdefullt yrke
Vi ser en professionalisering av biodlingen där statushöjande åtgärder har gjort att biodling idag ses som ett värdefullt yrke att livnära sig på i Sverige, även oräknat pollineringsnyttan som bina gör.

Vi vill arbeta vidare utifrån dessa gemensamma mål, men framgångsrikt samarbete kräver att vi kan fokusera på de projekt som kan samla krafterna i branschen.

Vi föreslår att Nationella Honungsprogrammet i framtiden antar dessa riktlinjer:
•Samverkan
Låt programmet styra upp insatserna genom krav om samverkan mellan de olika aktörerna för att de tillsammans ska kunna uppfylla programmets uppsatta mål.
•Samordning
Låt ett projekt agera för varje insatsområde i programmet. Slå ihop flera projekt om de har samma syfte och målsättning och se till att ansökningarna har konkreta mål och att ansökta medel är anpassade till projektens omfattning.
•Långsiktighet
De projekt som startas måste också veta att det finns medel att utvecklas med i framtiden – att starta och driva projekt på ettårsbasis är krävande och ger ofta bara kortsiktig effekt.

I dag samlas biodlarnäringen i Biodlingsföretagarna (BF) och Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) som organiserar och utbildar biodlare, samt Svenska Bin, en gemensam marknadsföringsplattform för alla Sveriges biodlare. Dessutom finns Honungsringen, en förening för kvalitetssäkring av honung, avelsföreningar för de i Sverige mest förekommande biraserna samt biredskapsföretag och tappare av honung. Samtliga arbetar för att biodlingen ska värderas högt som ekosystemtjänst och näringsverksamhet och för att minska beroendet av importerad honung som idag står för 50 procent av landets konsumtion.

Eva Bergstrand, ordförande i föreningen Svenska Bin

Hanne Uddling, ledamot i föreningen Svenska Bin och representant för Sörmlands biodlardistrikt

Staffan Tegebäck, styrelseledamot i föreningen Svenska Bin och ordförande Biodingsföretagarna