Lastmetod ska anpassas till Sverige

Svensk yrkesbiodling har några flaskhalsar som försvårar utvecklingen för den enskilde biodlaren. En av dessa flaskhalsar är att utveckla företaget från ett deltidsföretag till yrkesbiodling på heltid. Ett av dessa hinder är förflyttning av bisamhällen för att kunna täcka lantbrukets pollineringsbehov. I Frankrike används lastväxlare som en rationell metod för att flytta bisamhällen.

Syftet med förstudien är att skapa unika kunskaper och erfarenheter av en rationell förflyttning av bisamhällen. En stark drivkraft i projektet är att inte öka antalet arbetstimmar utan öka uppdragen istället och göra yrkersbiodlingen effektivare och lönsammare.

Lantbruket i det öppna jordbrukslandskapet har stora behov av bisamhällen som kan tillföras fälten utifrån vilken gröda som blommar för tillfället. I det öppna lantbrukslandskapet finns normalt inga dragväxter efter det att en gröda har blommat över. Samtidigt finns ett stort behov av en rationell förflyttning av bisamhällena, för att byta från en gröda till en annan.

I Sverige finns inga rationella metoder eller hjälpmedel för att förflytta sina samhällen utan förflyttningen sker med hjälp av handkraft och med många lyft av tunga bisamhällen. Den franska modellen är en lastväxlare som är ställd på ett efterhängsfordon. Lastväxlaren kan förflytta cirka 40 samhällen per omgång.

Fler pollineringsuppdrag

Den franska modellen kräver ett större fordon för att förflytta lastväxlaren. Förmodligen finns inte samma behov av så stora lastväxlare i Sverige utan vi ser en modell som kan ta halva antalet bisamhällen och att en personbil används som dragfordon istället. Den enskilde biodlaren ges då möjligheter att ta flera uppdrag åt lantbruket samtidigt som den ökar möjligheten till en större honungsskörd. Lantbruket erhåller en ökad pollinering av sina grödor. Den omgivande naturen gynnas samtidigt som den biologiska mångfalden ökar och blir pollinerad.

Fördelar för många

Speciellt kan en rationell förflyttning av bisamhällen hjälpa kvinnliga biodlare att genomföra uppdrag åt lantbruket när tunga lyft rationaliseras bort. Med andra ord det finns fördelar för många parter som är inblandade i tjänsten allt från naturen och lantbruket. Den investering som krävs är en anpassning av den franska metoden att förflytta bisamhällen till en svensk modell som passar våra förhållanden.